There are currently 2793 movies on our website.

Ngentot Dengan Majikanku Cerita Dewasa

0
( High Quality )

s9s9.biz adalah Foto Bokep ,Cerita Dewasa Bokep, nomer hp hot Terlaris, dan Video Mesum Terlaris Tahun 2015
Cerita Dewasa Sex Terlaris dimana anda bisa membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok penis dan kontol anda…..

Ngentot Dengan Majikanku Cerita Dewasa

Ngentot Dengan Majikanku Cerita Dewasa

Cerita Sex Terbaru – Nàmàku Rom, dàn àku seoràng jàndà. àku bercerài suàmiku gàrà-gàrà terjàdi perselisihàn pendàpàt. Semenjàk àku menikàh sàmpài àku bercerài, àku tidàk pernàh berpàling pàdà lelàki làin. Di wàktu àku menjàdi jàndà, àku pernàh jàtuh cintà pàdà seoràng pemudà. àku dàn dià sàling mencintài, tàpi cintà kàmi tàk dàpàt bersàtu. gàrà-gàrà ke-2 oràng tuà kàmi tàk merestui jàlinàn tersebut. Wàlàupun àku dàn dià sàling mencintài, tàpi kàmi berduà tidàk pernàh melàkukàn persetubuhàn. Cintà kàmi suci dàn kàmi sàling menjàgà nàfsu biràhi. Pàdà bulàn àpril 2001 kàmi mengàmbil ketetàpàn untuk sàling menjàuhkàn diri. Dià pergi bekerjà ke Bàli dàn àku pergi keluàr negri sebàgài TKi. Sebelum kàmi berpisàh, kàmi sàling berjànji untuk tidàk pernàh menikàh oràng làin, sertà jugà tàk làgi pernàh jàtuh cintà pàdà oràng làin. Kàmi berduà sàling memegàng jànji tersebut hinggà sekàràng. Dià sudàh beràdà di Bàli, dàn àku sudàh beràdà di ràntàu oràng. Dià pernàh menyebutkàn tàk làgi pernàh melupàkàn jànji itu. Begitu jugà ku, àku senàntiàsà ingàt kàlàu tubuhku tàk làgi pernàh disentuh oleh oràng làin. Tigà tàhun sudàh àku beràdà di negri oràng. Dàn kesuciànku màsih tetàp terjàgà. Hàri demi hàri kulàlui, dàn kesepiàn yàng keràsàkàn semàkin mencekàn jiwàku. Kerinduhàn untuk bercumbu kekàsihku semàkin membuàt gànguàn ketenteràmànku. Peràsààn ingin bercintà dàtàng menimpà hàtiku. àku berusàhà, menàhàn keinginàn yàng negàtif, tàpi semàkin kutàhàn semàkin menjàdi. Kuràng lebih duà bulàn yàng làlu, dimànà wàktu itu màjikàn wànitàku kerjà màlàm, dàn ketigà ànàk yàng kujàgà seluruh sudàh tidur nyenyàk. Tinnggàl àku dàn màjikàn lelàkiku yàng wàktu itu màsih terjàgà. Dià nonton TV dikàmàrnyà. àku pergi ke bàwàh, gàrà-gàrà àku ingin menyetel DVD, sebàb TV di kàmàrku tàk tàk àdà DVD plàyernyà. àku membuàt màsuk sesuàtu kàset, yàitu film porno. Diwàktu film kirà- kirà 5 menit melàkukàn putàràn, àku mendengàr nàdà/suàrà làngkàh kàki dàri yàng sedàng turun dàri tànggà. àku melàkukàn dugààn itu iàlàh màjikànku lelàkiku yàng dàtàng. Dàn terbukti dugàànku memàng betul. Dià dàtàng, rupànyà dià dià màu nonton jugà, dià bertàtànyà pàdàku. Rom, movis àpà yàng sedàng kàmu màsukkàn itu? Rupànyà seru bànget sih! kàtànyà. Baca selengkapnya

Ngentot Dengan Majikanku Cerita Dewasa

 

Pencarian Konten:

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Ngentot Dengan Majikanku Cerita Dewasa

s9s9.biz adalah Foto Bokep ,Cerita Dewasa Bokep, nomer hp hot Terlaris, dan Video Mesum Terlaris Tahun 2015 Cerita Dewasa Sex Terlaris dimana anda bisa membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok penis dan kontol anda….. Ngentot Dengan Majikanku Cerita Dewasa Cerita Sex Terbaru – Nàmàku Rom, dàn àku seoràng jàndà. àku bercerài suàmiku gàrà-gàrà terjàdi perselisihàn […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?