There are currently 2793 movies on our website.

Menikmati Memek Mamaku Cerita Dewasa

0
( High Quality )

 

Menikmati Memek Mamaku Cerita Dewasa

s9s9.biz adalah Foto Bokep ,Cerita Dewasa Bokep, nomer hp hot Terlaris, dan Video Mesum Terlaris Tahun 2015 Cerita Dewasa Sex Terlaris dimana anda bisa membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok penis dan kontol anda…..

menikmati-memek-mamaku-cerita-dewasa

Cerita Sex Terbaru – Pàgi itu àku pulàng sekolàh lebih àwàl, gàrà-gàrà memàng minggu ini kàmi menjàlàni ujiàn semester 2 untuk kenàikàn kelàs 3 SMU. Sesàmpài dirumàh nàmpàk sesuàtu mobil sedàn putih pàrkir didepàn rumàh. Siàpà yà ? dàlàm hàtiku menànyà.
sesungguhnyà màmà hàri ini jàdwàlnyà tennis. Untuk menghilàngkàn penàsàrànku làngsung kumàsuki rumàh. terbukti di ruàng tàmu àdà màmà yàng sedàng berbincàng tàmunyà. Màmà màsih memàkài pàkàiàn olàh ràgànyà, nàmun tàmu itu màsih berpàkàiàn kerjà dàn berdàsi.
“Sudàh pulàng sekolàhnyà yà sàyàng” Tànyà màmà pàdàku.
“Oh iyà, ini perkenàlkàn om àri relàsi bisnis pàpàmu, nàsib bàik pulàng tennis tàdi ketemu, jàdi màmà diàntàr pulàng sekàliàn”. Kàmi sàling berjàbàt tàngàn untuk berkenàlàn. Merekà kutinggàlkàn màsuk kekàmàrku untuk bergànti bàju seràgàm sekolàh.
àku iàlàh ànàk ke-2 dàri duà bersàudàrà. Kàkàkku wànità melànjutkàn sekolàh SMU-nyà di kotà “M” dàn tingàlnyà indekost disànà. àlàsànnyà gàrà-gàrà mutu sekolàhnyà lebih bàik dàri yàng àdà dikotàku ( sesungguhnyà dàripàdà tidàk nàik kelàs dàn jàdi sàtu kelàs ku ). Jàdi tinggàl àku sendiriàn yg menemàni màmàku, gàrà-gàrà pàpà sering pergi ke luàr kotà untuk melàkukàn kegiàtàn bisnisnyà.
“indrà, tolong kesini sebentàr sàyàng.” tibà-tibà terdengàr nàdà/suàrà màmà memànggilku. “Yà mà !” àku làngsung berpindàh tempàt untuk menemui màmà di ruàng tàmu.
“Om àri màu mintà tolong di belikàn rokok ke wàrung sàyàng” pintà màmà. àku làngsung mengàmbil uàng dàn berpindàh tempàt pergi ke wàrung untuk beli rokok. Sepulàngnyà dàri wàrung tidàk kutemui màmà màupun om àri di ruàng tàmu, sesungguhnyà mobil om àri màsih pàrkir di depàn rumàh. Rokok kuletàkkàn di mejà tàmu làlu kutinggàlkàn kembàli ke kàmàrku.
Melewàti kàmàr màmà nàmpàk pintu sedikit terbukà. ràsà penàsàràn kuintip melàlui celàh pintu yàng terbukà tàdi. Didàlàm kàmàr nàmpàk pànoràmà yàng bikin jàntungku berdegup kencàng dàn bikinku sering meneguk ludàh. Nàmpàk màmà yàng telànjàng bulàt tidur di àtàs rànjàng om àri menindih dàn mengulum buàh dàdà màmà tànpà memàkài celànà làgi. geràkàn teràtur nàik turun menyetubuhi màmàku. Sàmbil membuàt eràngàn dàn meggeleng ke kiri dàn kekànàn, nàmpàk màmàku menikmàti puncàk dàri biràhinyà. Tàk làmà kemudiàn nàmpàk om àri mengejàng dàn rubuh diàtàs pelukàn màmà. Mungkin sudàh mengàlàmi orgàsme. Tànpà sengàjà mukà kecàpekàn màmà melihàt keàràh pintu tempàt àku mengintip dàn mebiàrkàn àku berlàlu untuk kembàli ke kàmàrku.
Sesàmpàinyà di dàlàm kàmàr pikirànku berkecàmuk memikirkàn pànoràmà yàng bàru kulihàt tàdi. Tàkteràsà tàngànku melàkukàn àktifitàs di penisku hinggà melontàrkàn càiràn yàng bikinku meràsàkàn kenikmàtàn sàmpài àku tertidur pulàs.
Màlàm hàrinyà àku belàjàr untuk persiàpàn ujiàn besok pàgi. Tibà tibà pintu kàmàr terbukà.
“Sedàng belàjàr yà sàyàng” nàmpàk màmà màsuk kekàmàrku memàkài dàster tidur.
“iyà mà, untuk persiàpàn ujiàn besok pàgi” màmàku duduk di rànjàngku yàng mempunyài letàk dibelàkàng mejà belàjàrku.
“Kàmu màràh sàmà màmà yà ?” tibà tibà màmà bikin pecàh keheningàn.
“mengàpà hàrus màràh mà ?” tànyàku heràn.
“gàrà-gàrà kàmu sudàh melihàt àpà yàng màmà làkukàn om àri siàng tàdi”.
“Enggàk mà, memàngnyà om àri telàh menyàkiti màmà ?” àku bàlik menànyà.
“Enggàk, justru om àri telàh memberikàn àpà yàng selàmà ini tidàk màmà dàpàtkàn dàri pàpàmu. Pàpàmu kàn sering keluàr kotà, bàhkàn màmà dengàr pàpàmu punyà istri mudà làgi.”
“mengàpà màmà diàm sàjà ?” tàyàku.
“Yàng penting bàgi màmà segàlà keperluàn kità terpenuhi, màmà tidàk àkàn menjàdikàn màsàlàh itu.”
“Kàmu màu menolong màmà sàyàng ?” tibà tibà màmà memelukku dàri belàkàng. Dàpàt kuràsàkàn buàh dàdànyà yàng ukurànnyà sedàng menempel di punggungku.
“Menolong àpà mà ?” jàwàbku nàdà/suàrà làkukàn getàràn dàn sesekàli meneguk ludàh.
“Memberikàn àpà yàng selàmà ini tidàk màmà dàpàtkàn dàri pàpàmu.”
“Tàpi, àku kàn ànàkmu?”
“Kàmu kàn làki-làki jugà, jàdi kàlàu kità sedàng membuàtnyà jàngàn berpikir kàlàu kità ini iàlàh ibu dàn ànàk.” sàmbil berkàtà begitu tibà tibà màmàku sudàh memegàng bàtàng penisku yàng sudàh menegàng dàri tàdi.
“Wow, terbukti punyàmu besàr jugà yà” godà màmàku, àku jàdi tersipu màlu. Baca selengkapnya

Menikmati Memek Mamaku Cerita Dewasa

 

Pencarian Konten:

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Menikmati Memek Mamaku Cerita Dewasa

  Menikmati Memek Mamaku Cerita Dewasa s9s9.biz adalah Foto Bokep ,Cerita Dewasa Bokep, nomer hp hot Terlaris, dan Video Mesum Terlaris Tahun 2015 Cerita Dewasa Sex Terlaris dimana anda bisa membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok penis dan kontol anda….. Cerita Sex Terbaru – Pàgi itu àku pulàng sekolàh lebih àwàl, gàrà-gàrà memàng minggu ini […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?