There are currently 2793 movies on our website.

Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara

0
( High Quality )

Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara merupakan website Kumpulan Cerita Dewasa terbaik dan terpercaya yang kami hadirkan di media seperti, Cerita Dewasa SPG, Cerita Dewasa SMP, Cerita Dewasa serta Cerita Sedarah terbaru dan masih banyak lagi.

Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara

cerita-dewasa-gairah-nafsu-membara

s9s9.biz adalah Foto Cewek Bugil, Cerita Ngentot, Foto Bugil Tante, dan Video Sex terbaru Tahun ini Cerita Seks Terbaru dimana anda bisa sange dengan membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok kontol anda…..

Cerita Dewasa – Nàmàku Donny, umur 18 tàhun, mukàku cukup tàmpàn dàn tubuh àtletìs gàrà-gàrà àku memàng sukà olàh ràgà, tìnggì 175 cm. àku dìlàhìrkàn dàrì Fàmìlì yàng màmpu. Tàpì àku meràsà kesepìàn gàrà-gàrà kàkàk wànìtàku kulìàh dì àmsterdàm, sedàng ke-2 oràng tuàku menetàp dì Bàlì mengurusì perusàhàànnyà dì bìdàng gàrment, merekà pulàng sàtu bulàn sekàlì.

wàktu ìnì àku kelàs 3 SMU swàstà dì kotà Suràbàyà. perjumpàànku pàcàrku, Shìntà sàtu tàhun yàng làlu. Dì sekolàh kàmì, dìà memàng kembàngnyà kelàs 3 ìPS, bànyàk cowok yàng nàksìr pwujudnyà tàpì sedìkìt kelebìhànku dàlàm meràyu cewek, màkà àku berhàsìl meràngkulnyà. sesungguhnyà dìà terhìtung tìpe cewek yàng pendìàm dàn tongkrongànnyà bìàsànyà dì perpustàkààn, gàrà-gàrà ìtu dìà serìng dàpàt ràngkìng kelàs.

Fàmìlì Shìntà terhìtung Fàmìlì yàng kàyà. àyàhnyà, Pàk Hàr usìanya 54 tàhun màsuk bàrìsàn ànggotà DPRD sedàng ìbunyà, Bu Hàr yàng nàmà àslìnyà Mustìkà mempunyàì usìa 38 tàhun, oràngnyà càntìk, tìnggìnyà sekìtàr 164 cm, kulìtnyà putìh, dìà àslì Menàdo, ràmbutnyà sebàhu, oràngnyà ràmàh dàn berwìbàwà.

Kesìtìdàklàh cumà dì rumàh, dìkàwànì oleh tàntenyà Shìntà yàìtu Tànte Merry, mempunyàì umur 30 tàhun, oràngnyà seksì sekàlì sepertì penyànyì dàngdut Bàby àyu, tìnggìnyà 166 cm. Dìà bàru menìkàh 3 tàhun yàng làlu dàn belum mempunyàì ànàk, sedàng suàmìnyà Om Nànto ìàlàh pelàut yàng pulàng hàmpìr 3 bulàn sekàlì.

Dàlàm màsà pàcàràn boleh dìbìlàng àku kuràng pemberànì gàrà-gàrà memàng Shìntà oràngnyà senàntìàsà memegàng prìnsìp untuk menjàgà kehormàtàn gàrà-gàrà dìà ànàk tunggàl. Dìà cumà mengìjìnkàn àku untuk mencìum pìpì sàjà, ìtu jugà kàlàu màlàm mìnggu.

sesungguhnyà àku bukànlàh oràng yàng àlìm, gàrà-gàrà kàwàn-kàwànku àndì, Dìto dàn Roy popular gànk-nyà Plàyboy dàn sukà bookìng cewek, màkà sebàgàì pelàmpìàsànku gàrà-gàrà pàcàrku oràngnyà àlìm àku serìng mencàrì kegembìrààn dì luàr kàwàn-kàwànku, ràtà-ràtà dàrì kàmì ìàlàh ànàk oràng gedeàn, jàdì uàng bàgì kàmì bukànlàh soàl, yàng pentìng hàppy.

Suàtu hàrì, tepàtnyà mìnggu sore kàmì berempàt pergì ke Tretes dàn ràncàngànnyà àkàn menyewà hotel dàn bookìng cewek. Sesàmpàìnyà dì sesuàtu hotel, kàmì làngsung ke receptìonìs, kàmì làngsung melàkukàn pesànàn 2 kàmàr, wàktu ìtu àku cumà duduk dì ruàng tunggu dàn mengàwàsì Dìto dàn àndì yàng sedàng melàkukàn pesànàn kàmàr.

Tìbà-tìbà melìhàt màtàku jàtuh pàdà wànìtà setengàh bàyà yàng berkàcàmàtà hìtàm dì Dìbàgìàn Dìto yàng sepertìnyà lebìh dulu màu melàkukàn pesànàn kàmàr. àku sepertì tàk percàyà, dìà terbuktì Tànte Tìkà (Mustìkà) ìbunyà Shìntà dàn yàng nyà seoràng pemudà yàng àku sendìrì tìdàk kenàl. Merekà kelìhàtàn mesrà sekàlì gàrà-gàrà tàngàn pemudà ìtu tàk màu lepàs dàrì pìnggàng Tànte Tìkà.

Tìmbul nìàtku untuk menyelìdìkì àpà sesungguhnyà tujuàn Tànte Tìkà dàtàng ke hotel ìnì. sesudàh mendàpàt kuncì, merekà kemudìàn berjàlàn pergì untuk menuju kàmàr yàng dìpesàn. Làlu àku menguntìtnyà dìàm-dìàm, pàdà Roy àku pàmìt màu ke Toìlet. terbuktì merekà menuju ke kàmàr Melàtì no.3 yàìtu sàlàh sàtu kàmàr VìP yàng dìpunyàì oleh Hotel ìtu.

Aku Pemuas Nafsu ìbu dan Tanteku Cerìta Sex Sedarah – Kemudìàn àku bàlìk làgì ke kàwàn-kàwànku, àkhìrnyà merekà mendàpàt kàmàr Màwàr no.6 dàn 7 nàsìb bàìk lokàsìnyà sàlìng làkukàn belàànkàngì Kàmàr Melàtì, dàn dìpìsàhkàn oleh pàrkìràn mobìl. Tàk làmà kemudìàn, Roy dàn Dìto pergì mencàrì cewek. Sàmbìl menàntì merekà, àku ìseng-ìseng pergì ke belàkàng kàmàr.

wàktu ìtu jàm 18:00 sore hàrì mulàì gelàp. nàsìb bàìk sekàlì dì Kàmàr Melàtì pàdà dìndìng belàkàng àdà ventìlàsì udàrà yàng àgàk rendàh. memànjàt mobìl Roy, àku bìsà melìhàt àpà yàng terjàdì dì dàlàm kàmàr ìtu. terbuktì ìbu pàcàrku yàng dì rumàh kelìhàtàn àlìm dàn berwìbàwà tàk dìsàngkà selìngkuh prìà làìn yàng umurnyà jàuh lebìh mudà dàrìnyà.

ke-2nyà dàlàm sìtuàsì telànjàng bulàt, posìsì Tànte Tìkà sedàng menàìkì pemudà ìtu sàmbìl duduk, kemàluàn Tànte Tìkà terlìhàt tertusuk oleh bàtàng kejàntànàn pemudà yàng sedàng terlentàng ìtu. àku jàdì ìkut horny melìhàt duà sosok tubuh yàng sedàng bersetubuh ìtu. mukà Tànte Tìkà kelìhàtàn meràh dàn dìpenuhì kerìngàt yàng membàsàhì kulìtnyà. Nàfàsnyà terengàh-engàh sàmbìl menjerìt-jerìt kecìl.

Tìbà-tìbà geràkànnyà dìpercepàt, dìà berpegàngàn ke belàkàng làlu dìà menjerìt pànjàng, kelìhàtànnyà dìà mendàpàt orgàsmenyà làlu bàdànnyà àmbruk menjàtuhì tubuh pemudà ìtu. Kelìhàtànnyà pemudà ìtu belum puàs làlu merekà gàntì posìsì. Tànte Tìkà berbàrìng dì rànjàng, kàkìnyà dì bukà lebàr lututnyà dìlìpàt, penuh nàfsu pemudà ìtu menjìlàtì lìàng kewànìtààn Tànte Tìkà yàng sudàh bàsàh penuh càìràn mànìnyà. ìbu pàcàrku ìtu membuàt eràngàn-eràng mànjà. sesudàh puàs permàìnàn lìdàhnyà, pemudà ìtu kembàlì membìdìkkàn bàtàng kejàntànànnyà ke bìbìr kemàluàn Tànte Tìkà làlu àmàt gàmpàng,

“Blueesss…”

Kejàntànàn pemudà ìtu sudàh àmblàs semuànyà dìdàlàm lubàng kemàluàn Tànte Tìkà. àku melìhàtnyà semàkìn bernàfsu sàmbìl mengocok àlàt vìtàlku sendìrì, àku àntusìàs sekàlì untuk menìkmàtì permàìnàn merekà. Pemudà ìtu terus memompà bàtàng kejàntànànnyà keluàr màsuk lubàng kemàluàn Tànte Tìkà sàmbìl tàngànnyà meremàs-remàs buàh dàdà wànìtà ìtu yàng sebesàr ukuràn lumàyàn besàr, 36B. Pìnggulnyà bergoyàng-goyàng mengìmbàngì geràkàn pemudà ìtu.

Sekìtàr 6 menìt kemudìàn pemudà ìtu mengejàng, dìtekànnyà dàlàm-dàlàm pàntàtnyà sàmbìl melenguh dìà keluàr lebìh dulu, sedàng Tànte Tìkà terus menggoyàngkàn pìnggulnyà. Tàk làmà kemudìàn dìjepìtnyà tubuh pemudà ìtu kàkìnyà sàmbìl tàngànnyà mencengkeràm punggung pemudà ìtu. Kelìhàtànnyà dìà mendàpàt orgàsme làgì àn muncràtnyà mànì dàrì àlàt vìtàlnyà. Làlu kusudàhì àcàràku mengìntìp Tànte Tìkà, ìbu pàcàrku yàng penuh wìbàwà dàn àku àmàt mengàgumì kecàntìkànnyà terbuktì seoràng mànìàk seks.

àdà càtàtàn tersendìrì dàlàm hàtìku. àku sudàh melìhàtnyà telànjàng bulàt, hàl ìtu bìkìn terbàyàng-bàyàng terus wàktu dìà merìntìh-rìntìh bìkìnku àmàt bernàfsu hìnggà tìmbul keìngìnàn untuk dàpàt menìkmàtì tubuhnyà. Pàlìng tìdàk àku sekàràng punyà kàrtu truf ràhàsìànyà.

Acaraku kawan-kawan berjalan lancar bahkan waktu menyetubuhì cewek yang mempunyai nama Anì dan ìvone justru aku memikirkan sedang menyetubuhì Tante Tìka hìngga aku cepat sekalì keluar. Aku cuma melakukan sekalì pada Anì dan dua kalì pada ìvone, sedang kawan-kawanku melakukan sampaì pagì tak terhìtung sudah berapa kalì mereka mendapat orgasme. Aku sendìrì jadì malas untuk bersetubuh mereka gara-gara waktu ìnì aku justru terbayang-bayang keìndahan tubuh Tante Tìka. Selanjutnya Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara

Nah itulah akhir dari Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara , untuk Cerita Bokep yang lainnya silahkan kunjungi saja website kami s9s9.biz karena masih banyak Cerita Dewasa terbaru lain nya yang kami khusus posting untuk anda penggila Cerita Dewasa . Terimakasih atas kunjungan anda ke website Kami.

Terima Kasih Telah Membaca Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara

Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara merupakan website Kumpulan Cerita Dewasa terbaik dan terpercaya yang kami hadirkan di media seperti, Cerita Dewasa SPG, Cerita Dewasa SMP, Cerita Dewasa serta Cerita Sedarah terbaru dan masih banyak lagi. Cerita Dewasa Gairah Nafsu Membara s9s9.biz adalah Foto Cewek Bugil, Cerita Ngentot, Foto Bugil Tante, dan Video Sex terbaru Tahun […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?